Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 • Dag: kalenderdag;
 • Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 • Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 • Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 • Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 • Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2: Identiteit van ondernemer

Lunae Novae

Handelend onder de naam: Lunae Novae

De Bloemen 62

1902 GX Castricum

KvK: 85706191

BTW Nummer: NL004134605B59

Artikel 3: Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Lunae Novae en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 • Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 • Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 • Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 Artikel 4: De overeenkomst

 • De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 • Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 • Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 • De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 5: Herroepingsplicht

 • Bij de aankoop van alle niet-gepersonaliseerde producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag van ontvangst van het product door de consument.
 • De consument is zelf verantwoordelijk voor het controleren van het juist invoeren van de gepersonaliseerde bestelling, dit geldt voor schrijfwijze. Mocht de consument hier achteraf een wijziging in willen aanbrengen, kan hierover een mail gestuurd worden, indien het product al in productie is genomen, kan dit tegen extra kosten aangepast worden.
 • We trachten om kleur en dessin specificaties zo goed mogelijk op het beeldscherm over te brengen,
  echter kunnen deze afwijken om o.a. volgende redenen:
  • Lichtinval. Beeldschermen kunnen zo goed mogelijk gekalibreerd zijn maar de werkelijkheid is helaas niet te kalibreren. Lichtinval heeft een hele grote invloed op kleur en de beleving daarvan.
  • Scherm instellingen. Dessins in onze webwinkel kunnen ook in kleur e afwijken van het origineel in verband met uw beeldscherm- en of printer instellingen, zoals contrast, helderheid, verzadiging, type scherm, automatische kleurfilter tegen vermoeidheid, etc.
 • Je bent verplicht te controleren of de bezorgde artikelen voldoen aan de bestelling. Indien dit niet het geval is dan kun je dit binnen 14 dagen melden per e-mail aan Lunae Novae onder vermelding van het factuurnummer in het onderwerp van de e-mail en een reden waarom het artikel niet voldoet. Lunae Novae zal het artikel vervangen of de betaling ongedaan maken indien is aangetoond dat je het artikel niet accepteert op gegronde redenen. Lunae Novae vraagt hierbij om foto’s toe te voegen in de e-mail.
 • Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 • Het aangeboden product dient opnieuw verkocht te kunnen worden. Aangeboden producten welke onverkoopbaar zijn geworden door bijvoorbeeld een beschadigde verpakking, vlekken, of andere gebreken/beschadigingen, worden door Lunae Novae niet gecrediteerd.
 • De klant is verantwoordelijk voor verlies en/of beschadiging tijdens het verzenden van de klant naar Lunae Novae. Wij adviseren dan ook het pakket goed in te pakken en eventueel verzekerd te verzenden. Beschadigde retourzendingen worden door Lunae Novae niet gecrediteerd.

Artikel 6: Kosten in geval van herroeping

 • De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 • Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen als er is voldaan aan de retourvoorwaarden.

Artikel 7: De prijs

 • Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 • Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 • Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
 • deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 • de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 • De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 • De ondernemer kan niet worden gehouden aan prijsvermeldingen die onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van invoer-, verschrijvings- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 8: Garantie

 • De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Levering

 • De producten worden onder normale omstandigheden, als een product op voorraad is, binnen 2 werkdagen na ontvangst(bevestiging) van betaling verzonden via PostNL of DHL.
 • De verzendkosten worden aangeven bij het afrekenen van het product. Deze bedragen zijn opgebouwd uit verschillende onderdelen: portokosten, verpakkingskosten, administratiekosten en BTW.
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor het invullen van het correcte adres waar Lunae Novae de bestelling naartoe stuurt.

Artikel 9: Persoonsgegevens

Persoonlijke gegevens worden in het klantensysteem vanLunae Novae opgeslagen om de bestelling te verwerken. Daarnaast kan Lunae Novae je gegevens gebruiken voor interne marketing doeleinden, zoals bijvoorbeeld het toesturen van een nieuwsbrief (let op! Je moet hier wel toestemming voor hebben gegeven). Je gegevens worden niet doorgespeeld aan derden. Je kunt deze dan ook altijd op elk gewenst moment afmelden. Verdere informatie rondom persoonsgegevens is te lezen in ons Privacy beleid.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

Lunae Novae is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte (technische) adviezen, druk- en zetfouten op de website, door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten.

Artikel 11: Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn, heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht.

Artikel 13: Wijzigingsrecht

Lunae Novae behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden en de inhoud van haar website tussentijds te wijzigen.

Alle rechten voorbehouden.

Neem contact op via info@lunaenovae.nl voor eventueel meer informatie.